Yatırım Fonlarımız

Yatırım Fonu; çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarının ortak bir portföyde, riskin dağıtılması ilkesi ile işletilmesi esasına dayanarak yönetilen yatırım aracıdır. Sermaye Piyasası araçlarından oluşan fon portföyleri, fonun içtüzüğüne uygun bir şekilde profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir. Yatırımcının sahip olduğu hakları taşıyan ve fona katılımını gösteren, kayden izlenen sermaye piyasası aracına "katılma payı" denir. Sürekli olarak piyasaları izleyen uzmanlarca yönetilen yatırım fonları, optimum düzeyde bir getiri-risk dengesi sağlamaktadır.

Kurucusunun Bizim Menkul Değerler A.Ş. olduğu Yatırım Fonları, Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'ye devredilmiştir. Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sahip oldukları kıymetler, BİST'in resmi takas ve saklama kuruluşu olan "Takasbank" güvencesi altında saklanmaktadır. Yatırım fonunun mal varlığı, kurucunun mevzuattan ve fon içtüzüğünden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve sorumluluğunu karşılaması dışında hiçbir amaçla kullanılamaz. Fon mal varlığı rehnedilemez, teminat gösterilemez ve üçüncü şahıslar tarafından haczedilemez.

 

Yatırım Fonları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sürekli olarak izlenmekte ve denetlenmektedir.

 

Aylık Fon Bültenleri:

Bizim Portföy İnşaat Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)/  
Kasım 2017  Aylık Fon Bülteni


Bizim Portföy Yönetimi A.Ş.  Enerji Sektörü Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)/
Kasım 2017  Aylık Fon Bülteni


Bizim Portföy Birinci Katılım Fonu /
Kasım 2017  Aylık Fon Bülteni


Bizim Portföy İkinci Kira Sertifikası Katılım Fonu /
Kasım 2017 Aylık Fon Bülteni

 
Bizim Portföy Birinci Kira Sertifikası Katılım Fonu /
Kasım 2017  Aylık Fon Bülteni


Bizim Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Kasım 2017  Aylık Fon Bülteni

  •